Nama Lengkap
Abdul Rahman Kadir
Abdul Karim A. R. Mantulangi
Abdul Rahman Palowa
Abdul Wahab Jihad S. Potale
Abdul Wahab Laiya